Habarlar

 • Hytaý agaç diwar tekjesini - öýüňiz üçin agaç şaý-sepleri bilen üpjün edýär

  Hytaý agaç diwar tekjesini - öýüňiz üçin agaç şaý-sepleri bilen üpjün edýär

  “Hil, üpjün ediji, öndürijilik we ösüş” ýörelgesine eýerip, indi öý bezegi üçin asyl zawod Hytaýyň iň köp satylýan gök agaç diwar tekjeleri üçin içerki we kontinentara sarp edijileriň ynamyna we öwgüsine eýe bolduk, Has giňişleýin maglumat üçin e-poçta ibermeli biz.Biz & # ...
  Koprak oka
 • Günorta-Gündogar Aziýa bazaryndaky elektron söwda dowam edýär (II)

  Günorta-Gündogar Aziýa bazaryndaky elektron söwda dowam edýär (II)

  Sarp ediş “gözellik” üçin töleýär Günorta-Gündogar Aziýa bazary, çykdajylaryň öndürijiligine ünsi jemleýär, Hytaý önümlerine isleg artýar we ýerli kosmetika, sumka, geýim we beýleki ýakymly önümlere bolan isleg artýar.Serhetara elektron söwdanyň kiçi kategoriýasy ...
  Koprak oka
 • Günorta-Gündogar Aziýa bazaryndaky elektron söwda güýçli depginde (I)

  Günorta-Gündogar Aziýa bazaryndaky elektron söwda güýçli depginde (I)

  Häzirki wagtda Europeewropada we ABŞ-da ösen serhetaşa elektron söwda bazarlarynyň nusgasy durnukly bolýar we ýokary ösüş bilen Günorta-Gündogar Aziýa Hytaýyň serhetüsti elektron söwdasynyň köp ugurly ýerleşmegi üçin möhüm maksat bazaryna öwrüldi. eksport kärhanalary.100 milliard dollar ...
  Koprak oka
 • Arkan tutawaçly gadymy agaç höwürtgesi

  Arkan tutawaçly gadymy agaç höwürtgesi

  Arkan tutawaçly gadymy agaç höwürtge gutusy, bezeg agaç saklaýyş gutusy, 3 (goňur) toplumy Uly guty: 10inç x 7.5inç x 4.3 dýuým, orta guty: 9.4inç x 5.9 dýuým x3.9inç, kiçi guty: 7.9inç x 4.3inç x 3.5inç.şertnamany ýerine ýetirmek, bazaryň talaplaryna laýyk gelýär, bazara goşulýar ...
  Koprak oka
 • Agaç guşlar öýi

  Agaç guşlar öýi

  Alyjynyň lezzeti esasy ünsümizdir.Zawod üçin yzygiderli hünär derejesini, ajaýyplygy, ygtybarlylygy we hyzmaty gönüden-göni Hytaý bagy bezegi guşlar öýi bilen üpjün edýäris, kärhanamyzyň prezidenti, ähli işgärler bilen ähli alyjylary biziň işimize girmäge çagyrýar ...
  Koprak oka
 • agaç süýt diş gutusy children çagalaryňyz üçin ýuwujy

  agaç süýt diş gutusy children çagalaryňyz üçin ýuwujy

  “Ilki bilen müşderi, ilki bilen ajaýyp” ýadyňyzda bolsun, müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşýäris we OEM öndürijisi Hytaý agaç dişleri ýat gutusy çaga diş gutusy üçin netijeli we hünärmen hyzmatlary edýäris, häzirki wagtda Hytaýyň ýüzlerçe zawodlary bilen çuňňur hyzmatdaşlygymyz bar.Harytlar...
  Koprak oka
 • Agaç çakyr sowgat gutusy

  Agaç çakyr sowgat gutusy

  “Yhlas, innowasiýa, berklik we netijelilik”, elbetde, arzan bahadan özara garşylyk we özara girdeji almak üçin müşderiler bilen bilelikde gurmak üçin uzak möhletleýin korporasiýamyzyň dowamly düşünjesidir Hytaýyň täze gelenleri deri goşa çüýşe Ho ...
  Koprak oka
 • Stol gurnaýjy - iş stoluňyzy arassa we has gowy durmuşa geçirmäge kömek ediň

  Stol gurnaýjy - iş stoluňyzy arassa we has gowy durmuşa geçirmäge kömek ediň

  “Müşderi üçin amatly, hil taýdan gönükdirilen, integratiw, täzelikçi” maksat hökmünde kabul edýäris.“Hakykat we dogruçyllyk”, çyzgylar bilen stol üçin lomaý arzanladyş Hytaý 2 derejeli agaç tekjesini gurnaýjy üçin iň amatly dolandyryş, häzirki wagtda has uly hyzmatdaşlyga garaşýarys ...
  Koprak oka
 • Hytaý üçin agaç zawody we gap gutusy

  Hytaý üçin agaç zawody we gap gutusy

  Agressiw çykdajylar barada aýdanymyzda, sizi ýeňip biljek islendik zady uzakdan gözlejekdigiňize ynanýarys.Şeýle nyrhlarda şeýle ýokary hilli bolmak üçin Hytaý zawody üçin Hytaý zawody üçin iň köp satylan gap gutusy sowgat gutusy agajy ...
  Koprak oka
 • Dükanyň öý bezegi senetleri üçin agaçdan ýasalan agaçdan ýasalan agaç dilim bezeg plakaty

  Dükanyň öý bezegi senetleri üçin agaçdan ýasalan agaçdan ýasalan agaç dilim bezeg plakaty

  Soňky birnäçe ýylda kompaniýamyz içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýalary siňdirdi we siňdirdi.Bu aralykda, kompaniýamyz Zawodyň lomaý satuwy Hytaýyň ýöriteleşdirilen çalşylýan möwsümleýin hoş geldiňiz agajyny ösdürmäge bagyşlanan hünärmenler toparyny işleýär, biz siziň diapazonyňyzyň ...
  Koprak oka
 • Global epidemiýa (II) döwründe elektron söwdanyň çalt ösmegi

  Global epidemiýa (II) döwründe elektron söwdanyň çalt ösmegi

  Hytaýdan, ABŞ-dan, Angliýadan, Kanadadan, Günorta Koreýadan, Awstraliýadan we Singapurdan (dünýäniň jemi içerki önüminiň ýarysyna barabar) resmi statistika bu ýurtlarda onlaýn bölek satuwlarynyň epidemiýadan öň takmynan 2 trillion dollardan ep-esli artandygyny görkezýär ( 2019) ...
  Koprak oka
 • Global epidemiýa (I) döwründe elektron söwdanyň çalt ösmegi

  Global epidemiýa (I) döwründe elektron söwdanyň çalt ösmegi

  Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça 2022-nji ýyldaky elektron söwda hepdeligi 25-nji aprelden 29-njy aprelde Genevaenewada geçirildi. COVID-19-yň sanly üýtgeşmä täsiri we elektron söwda we degişli sanly tehnologiýalaryň dikelişe nähili täsir edip biljekdigi Bu duşuşygyňIň soňky maglumat ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6